مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی ، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر ، اختلافات خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 داوری را چنین تعریف می نماید:

داوری عبارت است از فصل خصومت بین دو طرف به وسیله شخص مورد تراضی.